Admitere Doctorat 2011 - Calendar Admitere Doctorat

Important: Ca urmare a faptului ca Ministerul Educatiei nu a comunicat cifra de scolarizare pentru studiile de Masterat si Doctorat din anul universitar 2011-2012, nu se incep inca inscrierile pentru cursurile scolii doctorale.

Inscrierile:

 • 12 - 20 septembrie septembrie (cu exceptia zilei de 11 septembrie): luni-vineri, orele 9:00-14:00 si sambata, orele 9:00-12:00
 • Joi, 22 septembrie, ora 10:00 - Examen limba greaca (proba eliminatorie)
 • Vineri, 23 septembrie, ora 10:00 - Examen limba latina (proba eliminatorie)
 • Luni, 26 septembrie, ora 10:00 - Examen la Teologie Dogmatica - testul obligatoriu
 • Marti, 27 septembrie, ora 10:00 - Colocviu la specialitatea aleasa
 • 28 septembrie - afişarea rezultatelor.

Tematica concurs admitere doctorat: test de Teologie Dogmatică (obligatoriu).

Pentru celelalte tematici, apasati aici.

Precizări privind admiterea la doctorat (Universitatea din Bucureşti):

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă.

Înscrierile se vor face la Şcolile Doctorale din cadrul fiecărei facultăţi. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă, pe care vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui, domeniul de doctorat şi conducătorul ştiinţific:

 • cerere/fişă de înscriere - formular tip;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de Botez;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui (copie legalizată);
 • binecuvântarea chiriarhului;
 • diplomă de bacalauret sau echivalentă (copie legalizată);
 • diplomă de licenţă şi foaia matricolă (copii legalizate);
 • diplomă de master/ studii aprofundate şi foaia matricolă (copii legalizate);
 • memoriu de activitate ştiinţifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului ştiinţific, cu justificarea importanţei acesteia;
 • o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică (copie xerox nelegalizată);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 250 RON;
 • un dosar plic, nescris.

Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei.

Copiile după acte vor fi legalizate la notariat.

Absolvenţii de master/studii aprofundate care nu posedă încă diplomă de absolvire (promoţia 2010) pot depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte acest lucru.

Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Colocviul de admitere la doctorat se desfăşoară la Şcoala doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian":

REGULAMENTUL ŞCOLII DOCTORALE DIN FTOUB!

 • Începând cu anul universitar 2005-2006, la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" a Universităţii din Bucureşti, funcţionează o şcoală doctorală în vederea pregătirii şi obţinerii doctoratului în Teologie ortodoxă.
 • Şcoala doctorală din Facultatea de Teologie Ortodoxă funcţionează după un regulament propriu, care cuprinde modul de organizare a noii structuri doctorale, în funcţie de specificul facultăţii noastre, dar respectând legislaţia universitară şi de stat privind pregătirea doctoratului.
 • În ceea ce priveşte admiterea la şcoala doctorală, metodologia cuprinde următoarele elemente:
 • La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master sau cu Studii aprofundate, având activitate ştiinţifică şi publicistică cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care "aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale".
 • De asemenea, se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie aparţinând altor culte, cu diplomă echivalentă, cu diplomă de Master sau cu Studii aprofundate, având activitate ştiinţifică şi publicistică.
 • Aceştia se pot înscrie în condiţiile prevăzute de Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6343/1998, care precizează că "înscrierea candidaţilor aparţinând altor culte, la cursurile de doctorat organizate la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, rămâne la latitudinea autorităţii bisericeşti locale în consultare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă respectivă".
 • Candidaţii vor prezenta la dosar şi binecuvântarea Ierarhului din Eparhia de unde provin.
 • Cuantumul taxei pentru forma cu frecvenţă sau fără frecvenţă a studiilor universitare de doctorat o evaluăm la cca 2.500 RON.
 • Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: 70% din media de admitere este media ciclului de licenta [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + medie licenta) / 5] si 30% este media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertatie) / 3].
 • Examenul constă în probe scrise la limba greacă şi limba latină, Teologie Dogmatică Ortodoxă şi la disciplina de specialitate aleasă. Notele minime la aceste probe: la ambele limbi clasice: 6,00; la Dogmatică: 7,00; la specialitate: 8,00.
 • Media de admitere va fi calculată după următorul algoritm: 30% va reprezenta media între cele două note de la examenele de limbi clasice; 30% nota de la examenul de Dogmatică şi 40% nota de la specialitate. În cazuri de paritate, pentru stabilirea finală a ierarhiei candidaţilor în vederea obţinerii locurilor bugetare şi a burselor, comisia de examen va lua în calcul, la nevoie, şi media generală de înscriere.
 • Examenul de admitere se va desfăşura după o bibliografie generală, indicată în timp util pentru probele scrise.
 • Pregătirea şi obţinerea titlului de doctor în Teologie se vor face după normele Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precizate în HG nr. 567 din 15.06. 2005 şi în Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării din 07.07.2005 cât şi în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat care va fi aprobat de Senatul UB, cu respectarea specificului şi interesului misionar al Bisericii (articolul 14 din Protocol încheiat între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Română privind includerea învăţământului teologic superior în cadrul Universităţilor de Stat, înregistrat la Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei cu numărul 9870/30.05.1991.