Admitere Școala Doctorală 2013

1. CALENDARUL ADMITERII

 • Înscrierile: 15 - 19 septembrie: duminică-joi, orele 9:00-14:00;
 • TEST la Teologie Dogmatică (scris): vineri, 20 septembrie (ora 9:00);
 • Examen la proba de specialitate (oral): sâmbătă, 21 septembrie (ora 9:00);
 • Afișarea rezultatelor: vineri, 27 septembrie;

Candidații care sunt fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor pot obține Înalta Binecuvântare de la Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul. Informații cu privire la obținerea Înaltei Binecuvântări pot fi accesate la această adresă.

2. TEMATICI

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă.
Înscrierile se vor face la Școlile Doctorale din cadrul fiecărei facultăţi. Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă, pe care vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui, domeniul de doctorat şi conducătorul ştiinţific:

 • cerere/fişă de înscriere - formular tip;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de Botez;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui (copie legalizată);
 • binecuvântarea chiriarhului;
 • diplomă de bacalauret sau echivalentă (copie legalizată);
 • diplomă de licenţă şi foaia matricolă (copii legalizate);
 • diplomă de master/ studii aprofundate şi foaia matricolă (copii legalizate);
 • memoriu de activitate ştiinţifică
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului ştiinţific, cu justificarea importanței acesteia;
 • o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfășura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică (copie xerox nelegalizată); - TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENȚE LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2013
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 300 RON;
 • un dosar plic, nescris.

 • Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei.
 • Copiile după acte vor fi legalizate la notariat.
 • Absolvenţii de master/studii aprofundate care nu posedă încă diplomă de absolvire (promoţia 2013) pot depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte acest lucru.
 • Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
 • Colocviul de admitere la doctorat se desfăşoară la Şcoala doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”.

* În ceea ce priveşte admiterea la şcoala doctorală, metodologia cuprinde următoarele elemente:

 • La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care "aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale".
 • De asemenea, se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie aparţinând altor culte, cu diplomă echivalentă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică.

*Candidatii se pot înscrie în condiţiile prevăzute de Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6343/1998, care precizează că "înscrierea candidaţilor aparţinând altor culte, la cursurile de doctorat organizate la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, rămâne la latitudinea autorităţii bisericeşti locale în consultare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă respectivă".
* Candidaţii vor prezenta la dosar şi binecuvântarea Ierarhului din Eparhia de unde provin.
* Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: 70% din media de admitere este media ciclului de licentă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + medie licenta) / 5] si 30% este media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertatie) / 3].
* Examenul constă în probe scrise la Teologie Dogmatică Ortodoxă şi la disciplina de specialitate aleasă. Notele minime la aceste probe: la Dogmatică: 8,00; la specialitate: 8,00.
* Media de admitere va fi calculată după următorul algoritm: 50% nota de la examenul de Dogmatică şi 50% nota de la specialitate. În cazuri de paritate, pentru stabilirea finală a ierarhiei candidaţilor în vederea obţinerii locurilor bugetare şi a burselor, comisia de examen va lua în calcul, la nevoie, şi media generală de înscriere.

 

Data actualizării: 11.09.2013