Admitere ȘCOALA DOCTORALĂ - sesiunea SEPTEMBRIE 2017

 

1. CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE

 

Înscrieri: Septembrie 2017;

Testul la Teologie Dogmatică: Septembrie 2017;

Proba scrisă la Specialitate: Septembrie 2017;

Proba orală la Specialitate: Septembrie 2017;

Vom reveni cu detalii la jumatatea lunii septembrie 2017. 

 

2. TEMATICI PENTRU ADMITERE 

 

 

3. PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA LA DOCTORAT

 

Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă, pe care vor scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui, domeniul de doctorat şi conducătorul ştiinţific:

 • cerere/fişă de înscriere - formular tip;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de Botez;
 • certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui (copie legalizată);
 • binecuvântarea chiriarhului;
 • diplomă de bacalauret sau echivalentă (copie legalizată);
 • diplomă de licenţă şi foaia matricolă (copii legalizate);
 • diplomă de master/ studii aprofundate şi foaia matricolă (copii legalizate);
 • memoriu de activitate ştiinţifică
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul conducătorului ştiinţific, cu justificarea importanței acesteia;
 • o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfășura colocviul;
 • certificat de competenţă lingvistică (copie xerox nelegalizată);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere - 400 RON;
 • un dosar plic, nescris.

Toţi candidaţii mireni – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, cursurile Școlii Doctorale, sesiunea septembrie 2016, se vor prezenta personal la sediul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, începând cu data de 10 august 2016 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, 4 și 8 septembrie 2016). Mai multe detalii, aici.


 • Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei.
 • Copiile după acte vor fi legalizate la notariat.
 • Absolvenţii de master/studii aprofundate care nu posedă încă diplomă de absolvire (promoţia 2015) pot depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte acest lucru.
 • Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
 • Examenul de admitere la doctorat se desfăşoară la Şcoala doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”.

* În ceea ce priveşte admiterea la şcoala doctorală, metodologia cuprinde următoarele elemente:

 • Examenul de admitere 2017:

  Examenul de admitere are două etape: 

  1. Examen scris la Teologie Dogmatică din tematica anunțată pentru toți candidații. Acest examen este obligatoriu și va fi notat cu calificativele admis/respins. Pentru promovarea examenului este nevoie de minim nota 8 (opt).

  2. Media de admitere se va calcula în modul următor: media aritmetică a notei de intrare în concurs conform hotărârii Sfântului Sinod și a notei de la colocviu.

  – media de înscriere în concurs (50% din media finală de admitere) se calculează cf. hot. Sf. Sinod, după cum este descris mai jos, după depunerea dosarului de candidatură.

  – nota de la colocviu (50% din media finală de admitere) se obține de către candidat în urma

      a) examinării tematicii propuse de conducătorul de doctorat (3-5 teme) pe baza bibliografiei afișate și

      b) examinării din tematica propusă de candidat și aprobată de conducătorul de doctorat, pe aria de cercetare a posibilul subiect al tezei de doctorat.

  Examinarea orală are loc în fața comisiei formate din toți conducătorii de doctorat ai Școlii Doctorale. 

 • La concursul de admitere se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiaţi în Teologie Ortodoxă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică cf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6342/1998: care "aprobă înscrierea la doctoratul în teologie doar pentru cei care au studiat teologia la cursurile de zi sau fără frecvenţă, cu respectarea prevederilor legale".
 • De asemenea, se pot înscrie, potrivit legii şi precizărilor Sfântului Sinod, absolvenţi ai învăţământului de lungă durată, licenţiați în Teologie aparţinând altor culte, cu diplomă echivalentă, cu diplomă de Master, având activitate ştiinţifică şi publicistică.

*Candidatii se pot înscrie în condiţiile prevăzute de Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 6343/1998, care precizează că "înscrierea candidaţilor aparţinând altor culte, la cursurile de doctorat organizate la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, rămâne la latitudinea autorităţii bisericeşti locale în consultare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă respectivă".
* Candidaţii vor prezenta la dosar şi binecuvântarea Ierarhului din Eparhia de unde provin.
* Pentru înscriere la doctorat este obligatoriu ca media de absolvire a Facultăţii şi a cursurilor de Master să fie de minimum 8,51, calculată astfel: 70% din media de admitere este media ciclului de licentă [(medie an 1 + an 2 + an 3 + an 4 + medie licenta) / 5] si 30% este media ciclului de master [(medie an 1 + an 2 + nota disertatie) / 3].
* Examenul constă în probe scrise la Teologie Dogmatică Ortodoxă şi la disciplina de specialitate aleasă. Notele minime la aceste probe: la Dogmatică: 8,00; la specialitate: 8,00.
* Media de admitere va fi calculată după următorul algoritm: 50% nota de la examenul de Dogmatică şi 50% nota de la specialitate. În cazuri de paritate, pentru stabilirea finală a ierarhiei candidaţilor în vederea obţinerii locurilor bugetare şi a burselor, comisia de examen va lua în calcul, la nevoie, şi media generală de înscriere.

1. Examen scris la Teologie Dogmatică din tematica anunțată pentru toți candidații. Acest examen este obligatoriu și va fi notat cu calificativele admis/respins. Pentru promovarea examenului este nevoie de minim nota 8 (opt).

2. Media de admitere se va calcula în modul următor: media aritmetică a notei de intrare în concurs conform hotărârii Sfântului Sinod și a notei de la colocviu.

– media de înscriere în concurs (50% din media finală de admitere) se calculează cf. hot. Sf. Sinod, după cum este descris mai jos, după depunerea dosarului de candidatură.

– nota de la colocviu (50% din media finală de admitere) se obține de către candidat în urma

    a) examinării tematicii propuse de conducătorul de doctorat (3-5 teme) pe baza bibliografiei afișate și

    b) examinării din tematica propusă de candidat și aprobată de conducătorul de doctorat, pe aria de cercetare a posibilul subiect al tezei de doctorat.

Examinarea orală are loc în fața comisiei formate din toți conducătorii de doctorat ai Școlii Doctorale.