Admitere Studii Universitare de Licență - 2015

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE - IULIE 2015 

 

         Înscrierile* se fac în perioada 09 - 18 iulie 2015, după următorul program:

 • Luni - Vineri între orele 09.00 - 14.00
 • Sâmbătă - Duminică între orele 09.00 - 12.00
 • Marți, 21 iulie, începând cu ora 09.00 - testul de aptitudini socio-umane**;
 • Miercuri, 22 iulie, începând cu ora 09.00 - testul de aptitudini muzicale și dicție  (pentru absolvenții de liceu și licențiați)***;
 • Joi, 23 iulie, între orele 09.00-15.00 - Proba de desen (pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă- Artă Sacră);
 • Joi, 23 iulie, începând cu ora 10.00 – Proba de interviu (pentru candidații la specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială);
 • Vineri, 24 iulie, ora 09.00 - Proba scrisă (test grilă) pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală);
 • Marţi, 28 iulie 2015 - Afișarea rezultatelor; 

* Formularele de înscriere a candidaților se primesc și se completează pe loc.

** Evaluarea aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susţin în cadrul facultăţii;

*** Hotărârea Sfântului Sinod prevede: „Generalizarea, la concursul de admitere, a testului psihologic (aptitudini socio-umane) și, pentru admiterea la specializarea Teologie Pastorală, obligativitatea probei eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale”.

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII - IULIE 2015

 

- Fişa de înscriere şi Anexa (formularul tip se primește și se completează pe loc);

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

- Certificatul de naştere, în copie legalizată;

- Certificat sau adeverință de botez (original);

- Binecuvântarea chiriarhului (pentru obținerea acestui document, candidații se vor adresa Arhi/Episcopiei de care aparțin);

- Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Adeverinţă de la prima facultate din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit o alta facultate sau frecventeaza actualmente cursurile altei facultati);

- Diploma de olimpic, în copie - numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

- Trei fotografii tip buletin de identitate;

- B.I sau C.I în copie;

- Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei). Taxa de admitere se plătește în cadrul facultății.

- Un dosar plic - nescris;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

- adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care candidează pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

* Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 

Toţi candidaţii mireni – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, cursuri de licenţă, sesiunea iulie 2015, se vor prezenta personal la sediul Sectorului învăţământ şi activităţi cu tineretul, str. Miron Cristea, nr. 9, începând cu data de 17 iunie 2015 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor cu cruce roșie din cursul săptămânii). Mai multe detalii, aici.

 

PROGRAME DE STUDII

 
 
      I. Programul de studii universitare de licenţă: Teologie Pastorală
 
 • Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;
 • Susţinerea unei probe eliminatorii de dicţie şi aptitudini muzicale;
 • Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);
 • Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

Notă:

1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie va fi nota obţinută la testul grilă de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;

2. Toţi candidaţii, inclusiv cei licenţiaţi, vor susţine testul grilă la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, după aceeaşi tematică;

3. Testul de verificare a aptitudinilor socio - umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012;

4. PENTRU LOCURILE CU TAXĂ pot opta doar absolvenţii unei alte facultăţi (cu diplomă de licenţă) care au urmat sau urmează o facultate la forma de finanţare BUGET.

  

      II. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială

 • Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;
 • Probă de examen: Interviu (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la interviu + 50% media examenului de bacalaureat.

Notă:

1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie, va fi nota obţinută la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;

 

      III. Programul de studii universitare de licenţă:  Artă Sacră

 • Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;
 • Probă de examen: DESEN
 • Tematica pentru Proba la desen: Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
 • Tehnica de execuție : creion sau cărbune. Durata probei: 6 ore.
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;

Candidații de la specializarea Artă Sacră vor avea asupra lor următoarele materiale:

 • Hârtie de desen - albă 50/70cm 
 • Planșetă de lemn - 50/70cm
 • Creioane (B, B1, B2, etc.) sau cărbune de desen
 • Gumă de șters

 

TEMATICI SI BIBLIOGRAFIE

 

           I. TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE LA SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXĂ  PASTORALĂ

 1. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiţie. Raportul dintre ele.
 2. Despre Sfânta Treime: temeiuri bibice și contribuţii patristice la definirea acestei dogme.
 3. Crearea lumii văzute. Crearea omului.
 4. Starea primordială a omului. Chip și asemănare.
 5. Unirea ipostatică și consecinţele ei.
 6. Răscumpărarea și aspectele ei.
 7. Mântuirea subiectivă.
 8. Biserica, întemeierea, constituţia și însuşirile ei.
 9. Sfintele Taine, consideraţii generale și particulare;
 10. Sfânta Euharistie: caracterul de taină şi cel de jerfă.

         Bibliografie:

      Pr.  prof.  dr.  Isidor  TODORAN,  Arhid.  prof.  dr.  Ioan  ZĂGREAN,  Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și ediţiile următoare (Cluj și Galaţi).

 

II. TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU TEOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI TEOLOGIE DIDACTICĂ (interviu)

 1. Învățătura ortodoxă despre Biserică.
 2. Cinstirea Maicii Domnului.
 3. Despre Sfintele Taine (numărul, instituire, săvârșitorul, primitorul, efectele Sfintelor Taine).

               Bibliografie:

        Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare (Cluj și Galați).

 

III. TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU TEOLOGIE ARTĂ SACRĂ (probă de desen)

-  Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi și culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc. Tehnica de execuție: creion sau cărbune. Durata probei: 6 ore.

 

     Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2015 - 2016

  • Teologie Pastorală: 150 locuri bugetate și 50 locuri cu taxă*;
  • Teologie Didactică: 42 locuri bugetate și 8 locuri cu taxă*;
  • Teologie Asistență Socială: 42 + 1 rrom - locuri bugetate și 10 locuri cu taxă*;
  • Teologie Artă Sacră: 42 + 1 rrom - locuri bugetate și 10 locuri cu taxă*

*Pentru locurile cu taxă pot opta numai absolvenţii unei alte facultăţi (cu diplomă de licenţă) care au urmat sau urmează o facultate la forma de finanţare BUGET.