Admitere Studii Universitare de Licență - 2017 Septembrie

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE - SEPTEMBRIE 2017 

 

Înscrierile se fac în perioada 4-12 septembrie 2017, după următorul program:

 • Luni – Vineri: - între orele 09.00 - 14.00
 • Sâmbătă și Duminică: - între orele 09.00 - 12.00

Probele de concurs:

Testul de aptitudini socio-umane: joi 14 septembrie, orele 14:00;

-  Dicție și aptitudini muzicale (pentru absolvenții de liceu - specializarea Teologie Pastorală): vineri 15 septembrie, orele 09:00;

-  Probă de dogmatică (specializarea Teologie Pastorală): luni 18 septembrie, orele 09:00;

-  Interviu dogmatică (pentru candidații la specializările Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială): luni 18 septembrie, orele 10:00;

-   Proba de desen (pentru candidații la specializarea Teologie Ortodoxă- Artă Sacră): luni 18 septembrie, orele 09:00;

Afișarea rezultatelor: 23 septembrie

Formularele de înscriere a candidaților se primesc și se completează pe loc.

Toate probele se susţin în sediul facultăţii;

 

ACTELE NECESARE INSCRIERII - SEPTEMBRIE 2017

 

- Fişa de înscriere şi Anexa (formularul tip se primește și se completează pe loc);

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

- Certificatul de naştere, copie conformă cu originalul;

- Certificat sau adeverință de botez (original);

- Binecuvântarea chiriarhului;

- Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Adeverinţă de la prima facultate din care să rezulte forma de finanţare (pentru persoanele care au absolvit o alta facultate sau frecventeaza actualmente cursurile altei facultati);

- Diploma de olimpic, în copie - numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

- Trei fotografii tip buletin de identitate;

- B.I sau C.I în copie;

- Chitanța de achitare a taxei de înscriere la examenul de admitere (250 lei). Taxa de admitere se plătește în cadrul facultății.

- Un dosar plic - nescris;

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copie conformă cu originalul de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

- adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

- adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care candidează pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

* Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Candidații – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor – care doresc să obţină Binecuvântarea Chiriarhului în vederea înscrierii la Examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, cursuri de licenţă, sesiunea septembrie 2017, trebuie să urmeze următorii pași: click aici.

PROGRAME DE STUDII

 

            I. Programul de studii universitare de licență: Teologie Pastorală

 • Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;
 • Susținerea unei probe eliminatorii de dicție și aptitudini muzicale;
 • Test tip grilă, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (50% din media examenului de admitere);
 • Media examenului de bacalaureat (50% din media examenului de admitere);
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astel: 50% nota testului + 50% media examenului de bacalaureat;

Notă:

1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulți candidați obțin aceeași medie va fi nota obținută la testul grilă de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;

2. Toți candidații, inclusiv cei licențiați, vor susține testul grilă la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă, după aceeași tematică;

3. Testul de verificare a aptitudinilor socio-umane și proba eliminatorie de dicție și aptitudini muzicale se susțin conform Hotărârii Sfântului Sinod Nr. 8286/29.10.2012.

4. PENTRU LOCURILE CU TAXĂ pot opta doar absolvenții unei alte facultăți (cu diplomă de licență) care au urmat sau urmează o facultate la forma de finanțare BUGET.

 

          II. Programele de studii universitare de licenţă: Teologie Didactică şi Teologie Asistenţă Socială

·         Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;

·         Probă de examen: INTERVIU (50% din media examenului de admitere);

·        Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel: 50% nota la interviu + 50% media examenului de bacalaureat.

Notă:

 1. Criteriul de departajare în cazul în care, după calcularea mediei finale, doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie, va fi nota obţinută la Interviul de la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă;

 

     III. Programul de studii universitare de licenţă:  Artă Sacră

 • Susținerea unui test de aptitudini socio-umane;
 • Probă de examen: DESEN
 • Tematica pentru Proba la DESEN: Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi şi culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc.
 • Tehnica de execuție : creion sau cărbune. Durata probei: 6 ore.
 • Calcularea mediei examenului de admitere se va face astfel : 50% nota la Proba de Desen + 50% media examenului de bacalaureat;

Candidații de la specializarea Artă Sacră vor avea asupra lor următoarele materiale:

 • Hârtie de desen - albă 50/70cm 
 • Planșetă de lemn - 50/70cm
 • Creioane (B, B1, B2, etc.) sau cărbune de desen
 • Gumă de șters

 

TEMATICI SI BIBLIOGRAFIE

 

I. TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU TEOLOGIE PASTORALĂ

1. Revelația dumnezeiască (revelația naturală și supranaturală, căile de transmitere ale revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție).

2. Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi și precizarea terminologiei trinitare, Persoanele Sfintei Treimi).

3. Crearea lumii văzute. Crearea omului ( originea omului, natura omului, omul ca protopărinte).

4. Dumnezeu Mântuitorul. Persoana Mântuitorului Iisus Hristos (pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului, proorociri despre venirea Mântuitorului, Întruparea Mântuitorului - persoana divino-umană a Mântuitorului, unirea ipostatică și urmările ei dogmatice).

5. Dumnezeu Sfințitorul (Persoana și lucrarea Duhului Sfânt, Harul divin - însușirile harului, harul, harismele și darurile Duhului Sfânt, raportul dintre har și libertatea omului).

6. Sfânta Biserică (întemeierea, ființa și însușirile ei, membrii Bisericii: cler si credincioși mireni. Ierarhia bisericească).

7. Sfânta Taină a Botezului.

8. Sfânta Taină a Mirungerii,

9. Sfânta Taină a Euharistiei.

10. Eshatologia particulară (învățătura creștina despre moarte, judecata particulară).

           Bibliografie:

        Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991.

 

II. TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU TEOLOGIE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI TEOLOGIE DIDACTICĂ (interviu)

1.    Învățătura ortodoxă despre Biserică.

2.    Cinstirea Maicii Domnului.

3.    Despre Sfintele Taine (numărul, instituire, săvârșitorul, primitorul, efectele Sfintelor Taine).

               Bibliografie:

        Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan ZĂGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1991 și edițiile următoare (Cluj și Galați).

 

III. TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE PENTRU TEOLOGIE ARTĂ SACRĂ (probă de desen)

 -  Studiu după natură statică; draperie, diverse obiecte de mărimi și culori diferite, mulaje, fragmente anatomice, etc. Tehnica de execuție: creion sau cărbune. Durata probei: 6 ore.

 

 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE