Regulament pentru tutorat

      Tutoratul este unul dintre mijloacele educaţionale de importanţă majoră pentru Facultatea noastră, atât în plan didactic, cât şi în cel duhovnicesc. Instituţia tutoratului a fost propusă de Congresul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română (Sâmbăta de Sus, sept. 2005) şi aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
      Art. 1: Definirea noţiunii de tutorat.
      (1.1.) Tutoratul academic presupune posibilitatea şi dreptul studentului de a beneficia de îndrumarea academică şi duhovnicească a unui cadru didactic al Facultăţii pe perioada studiilor.
     (1.2.) Tutorele trebuie să contribuie în mod fundamental la acomodarea cu exigenţele vieţii universitare, la formarea caracterului moral şi a profilului pastoral-misionar al celor încredinţaţi.
      (1.3.) Activitatea de tutorat academic este o obligaţie a tuturor cadrelor didactice ale Facultăţii. Activitatea de tutorat va fi unul din criteriile de evaluare a activităţii cadrelor didactice. La cerere, pe motive întemeiate, Consiliul Facultăţii (= CF) poate excepta de la această activitate un cadru didactic.
      Art. 2: Modalităţi de înscriere şi evidenţă
      (2.1.) Înscrierea la tutorat se face, de regulă, în anul I de studii, la începutul anului universitar (1-15 dec.), pe baza unei cereri tip în care se menţionează opţiunea pentru unul din cadrele didactice ale Facultăţii în limitele locurilor repartizate de CF (maximum 30 pentru fiecare cadru didactic). În cazuri speciale (transferuri, probleme medicale etc.) înscrierea poate fi făcută şi în cursul anului universitar.
      (2.2.) În situaţia în care sunt mai multe cereri pentru acelaşi cadru didactic, acesta are libertatea de a face propria selecţie.
      (2.3.) Transferul de la un tutore la altul se poate face în urma opţiunii studentului, cu acordul noului tutore, prin transmiterea fişei personale şi aducerea la cunoştinţă a Prodecanului coordonator.
      (2.4.) Se recomandă repartizarea echilibrată a studenţilor, astfel încât fiecare cadru didactic să aibă studenţi din toţi anii.
      (2.4.) Lista cu profesorii-tutori va fi afişată la avizierul fiecărui an de studiu.
       (2.5.) Un exemplar al catalogului final cu studenţii înscrişi la un tutore, semnat de Decanul Facultăţii şi de cadrul didactic respectiv, va fi păstrat în dosarul Prodecanului responsabil, urmând a fi arhivat, iar un alt exemplar se va afla la cadrul didactic-tutore.
      (2.6.) Cadrul didactic-tutore va întocmi o fişă personală fiecărui student încredinţat, după un model tip, precum şi un program anual al activităţilor de tutorat. Fişa personală şi programul anual vor fi depuse la sfârşitul fiecărui an universitar la Prodecanul responsabil, pentru a fi păstrate în dosarul de tutorat. După ce studentul termină Facultatea, aceste documente sunt arhivate.
      Art. 3: Coordonatorul programului
      (3.1.) Coordonatorul programului de tutorat va fi Prodecanul Facultăţii responsabil cu problemele studenţeşti, care va aviza fiecare cerere de înscriere şi va monitoriza întreaga activitate a tutoratului.
      (3.2.) Coordonatorul este răspunzător în faţa CF de buna desfăşurare a programului.
     Art. 4: Obiectivele principale: studiu şi formare duhovnicească
     (4.1.) Pe linia studiilor se au în vedere, pe termen scurt şi pe termen lung, următoarele obiective:
     (a) Cadrul didactic-tutore îl va sprijini pe student pentru o bună integrare în atmosfera universitară, pentru o valorificare la nivel optim a cursurilor, seminariilor, a bibliografiei obligatorii, în vederea conturării unui program coerent de studiu şi de cercetare, în întreaga sa activitate.
     (b) Cadrul didactic-tutore îl poate orienta pe student în alegerea temelor pentru lucrările de seminar, ori pentru teza de licenţă, fără a se substitui profesorilor şi asistenţilor de specialitate.
     (c) Tutorele va prezenta studenţilor, la începutul anului I, Facultatea: biblioteca (cu ajutorul unui bibliotecar), sălile de studiu, structura, oportunităţile etc.
     (d) Tutoratul vizează de asemenea formarea unor deprinderi de perspectivă: cultivarea obişnuinţei de a studia continuu, ajutându-l efectiv să-şi descopere şi să-şi împlinească vocaţia autentică.
     (4.2.) Pe linia formării duhovniceşti: tutorelui îi revine sarcina de sprijini studentul în a-şi forma şi întări un caracter creştin-ortodox puternic.
     (a) Sub aspect personal, fiecare student trebuie îndemnat/ajutat să-şi aleagă un duhovnic, pe măsura complexităţii problemelor sale sufleteşti, ori de altă natură, fără a-l determina să-şi părăsească vechiul duhovnic sau să-şi aleagă duhovnicul împotriva voinţei sale.
     (b) Tutorele trebuie să manifeste o permanentă disponibilitate pentru dialog faţă de problemele ridicate de studenţi.
     (c) Tutorele îl poate îndruma şi în probleme duhovniceşti, pentru adoptarea, menţinerea şi cultivarea unui program personal de rugăciune şi meditaţie.
     (d) De asemenea, tutorele este chemat să le cultive studenţilor un comportament moral exemplar, corespunzător specificului Facultăţii de Teologie: să evite o ţinută exterioară excentrică, să utilizeze un limbaj cuviincios, să manifeste altruism, solicitudine şi receptivitate faţă de cei din jur etc.
     (e) Sub aspectul vieţii de comuniune, tutorele se va îngriji ca studentul să fie integrat într-o anumită comunitate parohială şi la Paraclisul Sfânta Ecaterina.
     (f) În mod practic, tutorele trebuie să ştie ce biserică frecventează fiecare student, menţinând legătura cu slujitorii parohiei respective în limita posibilităţilor.
     (g) Tutorele trebuie să ţină legătura şi cu Părintele Spiritual al Facultăţii, pentru a stimula participarea studenţilor la programul liturgic al Paraclisului.
     (i) În cazul în care tutorele este preot, studentul poate frecventa (şi) biserica tutorelui.
     (j) Tutorele va participa la slujbele de la Paraclisul Sfânta Ecaterina, împreună cu studenţii de la tutoratul său, în funcţie de planificarea realizată la nivel de Catedră.
     (k) Tutorele îi poate sprijini pe studenţi să se implice în diverse alte activităţi (culturale, social-caritative etc.), mai ales în cadrul asociaţiilor ortodoxe studenţeşti.
 
      Art. 5: Mijloacele de punere în practică a obiectivelor
      (5.1.) Practicarea unui dialog deschis şi apropiat, asigurâdu-se un permanent echilibru între libertate şi responsabilitate, între drepturi şi îndatoriri.
      (5.2.) Întâlniri periodice între cadrul didactic şi studenţi şi întâlniri individuale de câte ori este nevoie.
      (5.3.) Iniţierea de activităţi care să sprijine programul tutoratului, în spiritul competenţelor didactice şi duhovniceşti ale Facultăţii noastre: spovedanie, simpozioane, conferinţe, mese rotunde cu teme atractive, pelerinaje, activităţi social-caritative etc.
      Art. 6: Finalităţile programului de tutorat
      (6.1.) Parţiale
      (a) Consemnarea faptului că studentul se află pe un drum bun, atât pe linia studiilor (rezultate frumoase la examene, succese în alte activităţi culturale, sociale etc.), cât şi pe linia formării caracterului (o viaţă echilibrată, ataşament faţă de Biserică şi respect pentru valorile culturale şi istorice ale ţării, bună cuviinţă în rândurile colegilor şi faţă de profesori, împliniri în viaţa personală etc.).
      (b) În cazul în care unul dintre studenţi are probleme grave legate de studii sau comportament, tutorele va lua măsurile care se impun şi, după caz, va informa Prodecanul coordonator şi CF.
     (c) Tutorele va semna orice caracterizare şi recomandare eliberată pe numele unuia dintre studenţii aflaţi sub îndrumarea lui.
     (d) Tutorele trebuie să dea referinţe despre studenţii aflaţi în grijă, în orice moment.
     (e) Tutoratul trebuie asumat cu responsabilitate maximă, atât de cadrul didactic-tutore, cât şi de studenţi.
      (6.2.) Finale
       (a) Rezultatele tutoratului se vor oglindi în situaţia finală a studentului (rezultatele la studii, cu o medie generală onorabilă; caracterizare pozitivă privind conduita, pe care tutorele o va semna împreună cu Decanul, Prodecanul responsabil şi Părintele Spiritual al Facultăţii).
      Art. 7: (7.1.) Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui de către CF şi validarea lui de către Senatul Universităţii şi autoritatea bisericească.
      (7.2.) Modificarea prezentului regulament poate fi făcută la iniţiativa unei treimi şi cu aprobarea a două treimi a membrilor CF.