PAGINA PERSONALĂ

Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu
Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu
Pr. Prof. Univ. Dr. Ștefan Buchiu
Decan
Teologie Sistematică, Practică Şi Artă Sacră
Ofline
6 years ago

CURRICULUM VITAE

LISTĂ PUBLICAȚII

Experienţă în domeniul de cercetare

PUBLICAŢII (selecţii):

  I CĂRŢI (selecţii):

a) Teza de doctorat

1. Intrupare şi unitate, 254 p. Editura “Libra”, Bucureşti, 1997.

 

b) Cărţi şi capitole din cărţi

2.Ortodoxie şi secularizare, 216 p. Editura “Libra”, Bucureşti, 1999.

3.Cunoaşterea apofatică în gândirea Părintelui Stăniloae, 226 p., Editura “Libra”, Bucureşti, 2002

4.Apostolatul creştin şi social al B.O.R. 1925-2005 (în colaborare cu pr.prof.dr.acad.Dumitru Popescu, pr.conf.dr.Vasile Nechita şi pr.Emilian Stănescu) 351 p.,Editura “Vasiliana”, Iaşi , 2005.

5.Dogmă şi Teologie, vol.I, 274 p., Editura “Sigma” Bucureşti, 2006

6.Dogmă şi Teologie, vol.II, 219 p. Editura “Sigma” Bucureşti, 2006

7.Maica Domnului. O introducere în teotokologia ortodoxă, 223 p., Editura “Sigma”, Bucureşti, 2006.

8.Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I (cap. III „Cunoașterea lui Dumnezeu”) volum colectiv, Editura BASILICA, București, 2017, pp.195-265

 

STUDII ŞI ARTICOLE (selecţii):

 

II   CURSURI  UNIVERSITARE

1.Curs de Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă, vol.I, 277 p., 2003

2.Curs de Teologie Dogmatică şi Simbolică Ortodoxă, vol.II , 215 p., 2005

 

III   STUDII  SI  ARTICOLE

1.Contribuţii ale dialogului teologic dintre romano-catolici şi luterani la ecumenismul creştin, în rev. ”Sudii Teologice”, 1980, nr.1-2, p. 238-249

2.Contribuţii ale dialogului teologic dintre romano-catolici şi anglicani la ecumenismul creştin, în rev. ”Studii Teologice”, 1980, nr. 3-6, p. 551-565

3.Crucea şi învierea lui Hristos, în rev. ”Ortodoxia”, 1983, nr.2

4.Concepţia despre om şi mântuire în Confesiunea Augustană, în rev. ”Studii Teologice”, 1984, nr. 5-6, p. 388-399

5.Credinţa religioasă la români şi implicaţiile de ordin psiho-social asupra coeziunii şi moralului grupurilor militare, în rev. ”Gândirea Militară Românească”, 1995, nr.1, p.51-55

6.Părintele profesor Dumitru Stăniloae, teologul comuniunii, în rev. ”Glasul Bisericii”, 1995, nr. 1-2, p. 66-74

7.Contribuţii apologetice în opera Părintelui Stăniloae, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1997, nr. 1-6, p. 242-250

8.Spiritualitatea şi libertatea,dimensiuni ale persoanei umane, în rev.”Biserica Ortodoxă Română”, 1997, nr. 7-12, p.304-311

9.Chipul lui Dumnezeu în om,temei al aspiraţiei omului către Dumnezeu, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr.7-12, p.294-302

10.Antropologia filosofică şi antropologia creştină, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr.7-12, p.303-309

11.Aspecte antropologice în teologia lui Karl Barth, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1998, nr.7-12, p.310-319

12.Aspecte antropologice în apologetica creştină, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai , Theologia Orthodoxă”, 1999, nr.1-2, p.135-150

13.Concepţii hristologice în imnele neoprotestante, privite din punct de vedere ortodox, în rev. ”Studii Teologice”, 1999, nr.1-2, p.96-106

14.Invăţătura ortodoxă despre timp, în rev.”Ortodoxia”, 1999, nr.1-2, p.60-71

15.Invăţătura despre fiinţa lui Dumnezeu şi energiile necreate la Sf.Grigorie Palama, în rev. ”Mitropolia Olteniei”, 1999, nr.3-4, p.16-22, p.16-22

16. Contribuţia teologică a pr. prof. Dumitru Popescu la Ortodoxia românească, în rev. ”Biserica Ortodoxă Română”, 1999, nr.7-12, p.254-273

17.Aspectul cosmic al mântuirii în opera Sf.Atanasie cel Mare, în rev.”Mitropolia Olteniei”, 1999, nr.5-6, p.16-22

18.Constituţia dihotomică a omului.Repere ale antropologiei ortodoxe, în “Analele    Universităţii Craiova-Seria teologică, 1999 , nr.4, p.53-62

19.Perspectiva ortodoxă asupra antropologiei creştine: omul între chip şi asemănare, în “Analele Universităţii Craiova-Seria teologică”, 1999, nr.5, p.150-163

20.Cunoaşterea lui Dumnezeu în Ortodoxie şi Romano-Catolicism, în rev. “Credinţa Ortodoxă”, Alba-Iulia, 1999, nr.2, p.58-64

21.Actualitatea gândirii teologice a Sf.Grigorie Palama, în rev.”Ortodoxia”, 2000, nr.1-2, p.37-43

22. Învăţătura despre Logosul divin la Sfântul Atanasie cel Mare, în rev. „Ortodoxia”, 2000, nr.3-4, p.33-38

23. Contribuţii ale Sf.Grigorie Palama la definirea cosmologiei ortodoxe, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Orthodoxă”, 2000, nr.1-2,p.109-114

24. Crearea lumii prin Logosul divin şi posibilitatea  intrupării Logosului în creaţie, în “Almanah bise

25. Doctrina trinitară în gândirea Sf.Grigorie Palama, în rev.”Teologia”, Arad, 2001, nr.2, p.32-46

26. Chenoză şi îndumnezeire,în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2001, p.357-371

27. Cosmologia în opera Părintelui Stăniloae şi implicaţiile ei ecologice, în rev. ”Ortodoxia”, 2003, nr.3-4, p.60-75

28. Contribuţii hristologice în opera pr. prof .Ioan G. Coman, în “Anuarul Facultăţii    de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2003,p.523-543

29. Relaţia dintre cuvânt şi taină în gândirea Părintelui Stăniloae, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2004,p

30. Coborârea la iad a Mântuitorului Iisus Hristos ,expresie a demnităţii   Sale împărăteşti, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti, 2005, p.325-338

31 .Integrare şi secularizare, în vol. ”Biserica Ortodoxă în misiune”, Bucureşti, 2005, p.833-844

32. Preot academician Dumitru Popescu, o remarcabilă personalitate teologică a Bisericii Ortodoxe Române, în vol. “Omagiu Părintelui academician Dumitru Popescu, Editura “Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2005,p.55-71

33. Sărbătoarea Sfintelor Paşti în spiritualitatea românească, în vol.”Conferinţa de joi”,Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2005

34. Provocările lumii contemporane privind darul sacru al vieţii : avortul, clonarea, ingineria genetică şi euthanasia , în vol. “Omagiu profesorului Nicolae Dură la 60 de ani”, Ed.Arhiepiscopiei Tomisului,2006, p.332-335

35. Relaţia dintre timp şi eternitate în teologia Părintelui Stăniloae, în vol. “Timp şi spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umanistice”. Editura Universităţii Bucureşti”, 2006, p.73-80

36. Exigenţe actuale ale teologiei dogmatice ortodoxe în vol. “Teologia Dogmatică      Ortodoxă la începutul celui de-al  III-lea mileniu”, Arad, 2006, p.104-123

37. Preacinstirea Maicii Domnului reflectată în opera predicatorială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2006, p. 67-85

38. Preotul ortodox în faţa provocărilor culturii contemporane, în rev.„Glasul Bisericii”, 2006, nr. 5-8,  p.175-184

39. Creaţie şi restaurare în teologia dogmatică ortodoxă, în rev.”Ortodoxia” 2007, nr.1-2, p.52-59

40. Intruparea Fiului lui Dumnezeu ca desăvârşită revelaţie divină, în rev.”Ortodoxia”, 2007, nr.3, p.12-20

41. Dimensiunea apofatică a proniei divine în opera Sfântului Ioan Gură de Aur, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti “, 2007, p.339-355

42. Relaţia dintre Iisus Hristos şi Duhul Sfânt în teologia ortodoxă contemporană, în “Omagiu Părintelui Profesor  Dr. Ioan Ică “, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p.456-464

43. Dimensiunea apofatică a icoanei ortodoxe, în vol.”Teologia icoanei şi provocările ei în lumea contemporană”,  Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2008, p.7-20

44. Mântuitorul Iisus Hristos, puntea de legătură între Sf. Scriptură şi Sf. Liturghie, în “Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Bucureşti”, 2008, p. 17-24

45. Metoda antinomică de cercetare-predare a teologiei dogmatice ortodoxe , în vol. “ Al doilea Colocviu naţional de teologie dogmatică”, Editura Sigma, Bucureşti, 2009,p.111-126

46. Viziunea trinitară a teologiei ortodoxe, contribuţie la dialogul ecumenic contemporan, în vol. “ Liberate şi responsabilitate. Iniţiative şi limite în dialogul religios”, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 72-80

47. The Relationship Dogma-Theology according to Father Stăniloae, în vol. „Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays? , Orthodox Dogmatic Theology Symposium 2nd International Edition”, Arad, 2009, p. 34-46 

48. Triptic capadocian: Sfânta Macrina şi fraţii săi, Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Nyssa, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti”, 2009, p. 37-47.

49. Specificul teologiei ortodoxe româneşti în viziunea pr. prof. dr.Ion Bria, în vol. “Omagiu Părintelui Prof. Dr. Ion Bria”, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, p.23-29

50.  Monarhia Tatălui. Dimensiunea catafatică şi cea apofatică, în volumulDumnezeu Tatăl şi viaţa Preasfintei Treimi”, Editura TRINITAS, Bucureşti, 2010, p. 73-95. . Die Monarchie des Vaters. Die kataphatiche und apofatische Dimension, în „International Journal of Orthodox Theology”, nr.1, 2010, p. 111-123

51. Hristocentrismul Crezului ortodox și semnificația sa pentru teologia dogmatică de astăzi, in ”Anuarul Facultatii de Teologie Ortodoxa a Universitatii din Bucuresti”, 2010, p. 11-22.

52. Dumnezeu Creatorul şi Proniatorul lumii, punct de convergenţă între religiile monoteiste, în vol. “Revelaţie, dogmă şi spiritualitate în perspectiva misiunii Bisericii”, Al III-lea Colocviu Naţional de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, p.13-23

53. Reflectarea comuniunii trinitare la nivelul familiei creştine, în ”Anuarul Facultăţii        de     Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti”, 2011, p.151-158

54.Teologul bucuriei, al luminii şi al comuniunii, în vol. „Euharistion Patriarhului Daniel al României” , Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2011, p. 320-330

55. Le rol et les limites de la raison dans la conaissance apofatique dans la pensee du Pere Stăniloae, în vol. The function and the limits of reason in dogmatic theology  Thessaloniki, 23 to 26 of June 2011, p. 319-330

56. Dezvoltarea studiilor de teologie dogmatică. în vol. ,,Teologia Ortodoxă în sec. Al XX-lea şi începutul sec. Al XXI-lea,, (în colaborare cu conf. dr. Cristinel Ioja), Editura Basilica, Bucureşti, 2011, p.  366-426

57. Die Schöpfungstheologie bei Vater Dumitru Staniloae und bei Jürgen Moltmann, în „International Journal of Orthodox Theology”, nr.1, 2012, p.32-45

58. Cultivarea şi întărirea unităţii dintre trup şi suflet prin Sfintele Taine în Ortodoxie, în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti , 2012, p. 273-285

59. Receptarea operei Părintelui Stăniloaeîn teologia academică românească, în Anuarul F.T.O.U.B, 2013, p. 223-244

60. Părintele Dumitru Stăniloae-teolog al iubirii dumnezeieşti, în vol. Implicaţiile pastorale şi misionare ale teologiei mistice a Părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2013, p.9-44

61. Argumentaţia logică a dogmei hristologice în ,,Dogmatica” Sfântului Ioan Damaschin, în vol. Teologie şi logică, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, p. 15-28

62. Coborârea neîncetată a lui Hristos prin Sfânta Euharistie în Biserică, izvor al unităţii reînnoite a Bisericii şi al sfinţirii credincioşilor, în Anuarul F.T.O.U.B., 2014, p. 113-123

63. Spațiul în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, în vol. „Realitatea și semnificația spațiului”, Editura   BASILICA a Patriarhiei Române, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Editura Universității din București,  București, 2014, p. 117-132

64. Fundamentul teologic-antropologic al educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, în vol. „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan”, Editura BASILICA, București, 2015, p. 57-92

65. Rolul specific al învățământului teologic în contextul misiunii parohiale de astăzi: provocări, priorități și perspective, în vol. „Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii”, Editura BASILICA, București, 2015, p. 93-112

66. Sfânt și sfințenie în Ortodoxie, în viziunea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, în vol. „Părintele Profesor Dumitru Stăniloae sau consonanța dintre dogmă, spiritualitate și Liturghie”, Editura Cetatea de Scaun, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, p.45-55

67. Misiunea facultăților de teologie ortodoxă în context contemporan, în vol.„Teologia academică și responsabilitatea ei în misiunea Bisericii”, editori Pr. Ion Vicovan, Pr. Paul-Cezar Hârlăoanu, Emilian-Iustinian Roman, Editura DOXOLOGIA, Iași, 2016, p.106-115

68. Promovarea educației prin intermediul valorilor credinței reflectată în „Didahiile” sfântului Antim Ivireanul și relevața ei astăzi, în Anuarul FTOUB 2016, pp.37-45

69. Impactul societății secularizate asupra familiei creștine,în vol. „Educația  religioasă a tinerilor”, Editura BASILICA, București, 2017, p. 87-100

70. Paradigma trinitară a familiei și provocările postmoderniste,în „Anuarul FTOUB”, 2017, pp. 227-233

71. Frumusețea și responsabilitatea teologiei în gândirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,

În vol.„Dăruire în slujirea Bisericii”, Editura BASILICA, București, 2017, pp. 201-213

72. Relația dintre credință și cunoaștere în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, în „Anuarul FTOUB”, 2017,     pp. 215-226

73. Puterea mărturisitoare a icoanei ortodoxe în gândirea Părintelui Stăniloae, în vol. „Criterii de recunoaștere și evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă), Editura BASILICA, București, 2017, pp. 61-83

 

IV. Conferințe susținute peste hotare:

1. Le rol et les limites de la raison dans la conaissance apofatique dans la pensee du Pere Stăniloae,  Simpozion internațional, Tesalonic, Grecia, 2011

2. Die Schöpfungstheologie bei Vater Dumitru Staniloae und bei Jürgen Moltmann,,Conferință internațională, Bamberg, Germania, 2011

3. La signification du terme Theotokos dans la theologie orthodoxe contemporaine, Simpozion internațional, Sofia, Bulgaria, 2013

4. Le saint et la saintete dans la theologie du Pere Dumitru Stăniloae, Colocviu internațional, Universitatea din Fribourg, Elveția, 2013

 5. Învățământul teologic universitar românesc în sec. al XX-lea și începutul sec. al XXI-lea, Conferință internațională, Academia Teologică, Moscova,2014

 6.Dimensiunea apofatică a icoanei ortodoxe, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Clement de Ohrida”, Skoplie, Macedonia, 2017

 

  V. Volume coordonate:

1.Metode de cercetare in Teologia Dogmatica, (Pr.prof. dr. Stefan Buchiu si diac. drd. Cristian Tufan), Editura Sigma, Bucuresti, 2008, 471 p.

2. Dumnezeu-Tatal si viata Preasfintei Treimi, (Pr. Prof. dr. Stefan Buchiu si pr.  asist. dr. Sorin Şelaru)Editura Trinitas, Bucuresti, 2010, 400 p.

3. Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor, ( Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu şi pr. lect. dr. David Pestroiu), Editura Cuvântul vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, 2012, 352 p.

4. Sensurile şi importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei şi ale Sfintei Taine a Împărtăşaniei, (Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu), Editura BASILICA, Bucureşti, 2015, 415 p.

5. Teologia Dogmatică Ortodoxă, Vol. I (Pr. prof. dr. Stefan Buchiu), Editura BASILICA, București, 2017,p. 463

 

VI. Co-organizator manifestări științifice:

2011:

 -  Congresul Internațional de Teologie Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate   (1-3 noiembrie   2011);

- Simpozionul Național Dialogul dintre teologie, filosofie și știință, cu tema: Realitatea și semnificația spațiului – abordare teologică, filosofică și științifică, ediția a IV-a;    

2012:

- Simpozion Internațional de Teologie Sfântul Maslu – Taina însănătoșirii trupești și sufletești (15-16 mai 2012);                                               

2013:

- Congresul Internațional de Teologie Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi   susţinători ai    Bisericii (20-24 mai 2013);

- Congresului Internațional de Teologie Receptarea operei părintelui Dumitru Stăniloae astăzi (3-4 octombrie    2013);

2014:

- Simpozionul Naţional Constantin Brâncoveanu şi contribuţia lui la sporirea patrimoniului cultural, educaţional, spiritual şi  social-filantropic al Ţării Româneşti, în contextul european al veacului al XVIII-lea (20-24 mai 2014);

- Congresul Internaţional de Teologie Sensurile și importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei și ale Sfintei Taine a Împărtășaniei în teologia, spiritualitatea și misiunea ortodoxă contemporană (5-8 octombrie 2014);         

  2015:

- Simpozionul Național de Pedagogie Creștină Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică-Familie-Școală din contextul contemporan (Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 27-30 aprilie 2015);

-Congresul Internațional de Teologie Relația dintre parohie și școală în viața și misiunea Bisericii din contextul actual (Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 18-21 octombrie 2015);

2016:

- Congresul Internațional de Teologie Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale, (Centrul Naţional pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Bucureşti, 3-7 septembrie 2016);

2017:

- Congresul  Internațional de Teologie Criterii de recunoaștere și evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă),(Palatul Patriarhiei, 20-24 mai 2017)

- Congresul Internațional de Teologie Viața Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului – persecuție,      rezistență și mărturisire (Palatul Patriarhiei, 23-29 octombrie 2017)

RESURSE STUDENȚI

-

Download Materiale: cursuri, seminarii, articole, etc.

DATE CONTACT

...
+4021.335.0775